Publikationen, an denen er mitarbeitet María Teresa Solas Alados (1)

1982

  1. Gut‐Associated lymphoid tissue (GALT) in the amphibian urodele Pleurodeles waltl

    Journal of Morphology, Vol. 173, Núm. 1, pp. 35-41